بازی ‌وارسازی منابع

ترند 26


بازی‌وارسازی منابع

بازیوارسازی یک روش مناسب برای پیشبرد کارها است زیرا بازیکن، کاری را که به صورت بازی درآمده است با عالقه فراوان و با تمام مهارت خود انجام میدهد و برای انجام کار مورد نظر مثل بازی، بر انگیزة درونی خود تکیه دارد. به هر حال، ایجاد انگیزه در بازیکن فقط یکی از ویژگی هایی است که باعث موفقیت بازی میشود. بازیها مانند یک مولد بالقوه عمل می کنند و همیشه در حال تکامل هستند. بازیکنها تا زمانی که بازی برای آنها چالش ایجاد کند، بازی را ادامه خواهند داد؛ زیرا در بازی، بازیکن چالشها و شکستهای به وجود آمده را تحمل میکند، در حالیکه اگر در زمینهای جز بازی باشد، شاید باعث ترک کار توسط بازیکن شود. این چالش بازی و کار برای کاربر جذابتر و مفیدتر نیز هست. در حالیکه تماشای تلویزیون میتواند آرامشبخش باشد اما تماشای زیاد آن از جذابیت تلویزیون برای تماشاگر میکاهد و بهسرعت باعث تخلیه منابع شخصی، مانند شادی و استقامت میشود. به گفتة فوگ، یک فناوری متقاعدکننده ابزاری است که »یک محصول تعاملی آن را طراحی میکند تا نگرشها و یا رفتار و یا هر دو را در افراد تغییر دهد تا خروجی مطلوب راحتتر حاصل شود«. در سیستمهای بازی‌‌وارسازی شده، به عنوان یک فناوری نوین جهت جذب، درگیری و اقناع مخاطبان، کاربر در یک فرایند گامبهگام هدایت میشود؛ تا مجموعهای از اهداف را انجام دهد. این اهداف ممکن است تنها برای طراحان سیستم معنیدار و قابل دیدن باشد و کاربر به تفکرات پشت اهداف پی نبرد. در طراحی سیستمهای بازیوارسازی، با استفاده از عناصر سرگرمی و بازی که برای همه ما جذاب و مفرح است، میتوان مخاطب را در یک مسیر مشخص هدایت و در آن مسیر نگه داشت. حال آن مسیر میتواند تبدیل کردن مخاطب به یک مشتری دائم کسب و کار مشخص باشد و یا تبدیل مخاطب به یک فرد با سوگیری فکری مشخص در قبال یک موضوع مشخص باشد از نظر هارلوک، بزرگساالن بازی را وسیلهای برای کسب لذت میدانند. آنها به فعالیتهای تفریحی به چشم یک تغییر از کار روزمرة خود نگاه میکنند. لذتی که از فعالیت ساعتهای فراغت خود کسب میکنند، بیشتر به خاطر آن است که میتوانند آنچه را دوست دارند انجام دهند، نه آنچه را مجبورند. آنها ممکن است بخواهند چیزی را خلق کنند، به چیزی دست یابند که رضایت خاطر و لذت را برایشان فراهم آورد. به این ترتیب، آنچه در ساعتهای فراغت خود انجام میدهند ” بازی“ نامیده میشود.

 

 

بازیوارسازی، یکی از کلمه های کلیدی در دنیای کسب و کار و تجارت امروزی است. واژه بازیوارسازی از دیدگاههای متفاوت میتواند معناهای متفاوتی را به ذهن برساند. بعضیها آن را روشی برای فروش بیشتر و تبلیغ کاالی تولیدی و بعضی دیگر آن را راهی برای تغییر رفتار مخاطبان و کاربران یک کسب و کار تعریف میکنند. تمام این تعاریف به گونهای درست است. بازیوارسازی از بازی و ویژگیهای آن، در زمینههای غیر بازی و برای پیشبرد اهداف کسب و کار استفاده می‌‌کند. از سوی دیگر، میتوان بازیوارسازی را یک پدیدة ثانویه دانست که اساس آن را بازی تشکیل میدهد. بازیها از نقطه نظرات مختلف علوم روانشناسی ، جامعهشناسی و مطالعات فرهنگی مورد بررسی قرار گرفتهاند. اما بازیها چه ویژگیهای بالقوهای دارند که باعث گسترش و توسعه مدرن آن شده است؟ فرایند بازی شامل چندین ویژگی است که میتوان آنها را به چند دسته، تقسیم کرد. نخست مشارکت داوطلبانه است. هدف، مشارکت کاربر، بدون هیچگونه فشار و اجباری است که وی، با تجربة بازی و دریافت یک حس قوی باعث میشود به بازی جذب شود. در مرحلة دوم، وجود یک دنیای خیالی و گمراهکننده است. فرار موقت از واقعیت، ساخت یک بازی با قوانین خاص خود و تکرار سناریوهایی در بعضی از موارد است. در نهایت، آخرین ویژگی بازی فقدان انگیزههای خارج از بازی، ارزش روند بازی و خودکفایی است. بازیها با ارائة یک سری قابلیتها به مخاطب، و بدون دخالت عناصر خارجی، برای ادامه بازی و حل چالشهای مختلف در مخاطب انگیزه ایجاد میکنند. بازیوارسازی را میتوان مفهومی شامل عناصر شبهبازی ،تعامل مبتنی بر بازی و یا طراحی بازیگون شده و با یک هدف خاص تعریف کرد. شبهبازی در اینجا اشاره به تجربة زنده و زمینهای است که تجربة شبهبازی در آن اتفاق میافتد. بازیوارسازی به طور کلی، فناوری قلمداد میشود که از بازی نشئت گرفته است. اما تفاوت آن بازی در این است که بازیوارسازی، الزم نیست یک سیستم بازی نهایی و تمامعیار باشد. بلکه سیستمی است که از پایههای روانشناسی بازی و عناصر مختلف آن، به صورت انتخابی بهره میبرد و در یک محیط زنده و واقعی، تجربهای از یک نوع بازی برای مخاطبانش ایجاد میکند. مخاطبان و کاربران سیستمهای بازیوارسازی شده، وقتی با این نوع سیستم برخورد مواجه میشوند، در جریانی از امور به هم پیوسته و نامعلوم از دید کاربر قرار خواهند گرفت. آنها بدون اجبار و با میل درونی، وظایفی را که در سیستم تعبیه شده است، انجام میدهند؛ وظایفی که انجام دادن آنها در خارج از سیستم بازیوارسازی شده میتوانست برای آنها جنبه اجباری و عذابآور داشته باشد. این ویژگی منحصربهفرد فناوری بازیوارسازی، باعث شده که روزبهروز بر اهمیت این مفهوم و بر تعداد سازمانهایی که از این فناوری، جهت ارتقای موقعیت رقابتی خود استفاده میکنند، افزوده شود.  گیمیفیکیشن یا بازی‌وارسازی به معنای استفاده از عناصر بازی به منظور ایجاد تعامل و سرگرمی بیشتر در زمینه‌هایی است که ماهیت بازی‌گونه ندارند. اگر آنچه باعث توجه مردم به بازی می‌شود، در سایر زمینه‌ها به کار گرفته شود، آن زمینه‌ها نیز لذت‌بخش‌ و سرگرم‌کننده‌تر می‌شوند.
ببیشترین کاربردهای گیمیفیکیشن، افزایش مشارکت مخاطبان و مجاب کردن آنان به تغییر رفتار است. بهره‌گیری از این ویژگی‌های منحصربه‌فرد بازی‌ها، نتایج فوق‌العاده‌ای را به همراه خواهد داشت. این ویژگی‌ها (بازخورد آنی، علاقه به درگیر شدن، فراموشی گذشت زمان و …) باعث شده بازی به عنوان یک رسانه خاص برای درگیر ساختن مخاطب مورد استفاده قرار بگیرد.

محققان، کاربردهای گیمیفیکیشن را در چهار دسته کلی «تولید محصول»، «منابع انسانی»، «کمپین‌های بازاریابی» و «زندگی شخصی» تقسیم‌بندی کرده‌اند.
با توجه به نرخ مصرف منابع، یکی از موضوعاتی که در سال‌های آتی بسیار مورد توجه واقع خواهد شد کمبود منابع در کره زمین است. از این رو استارتاپ هایی در این زمینه شکل گرفته‌اند که با به کارگیری قواعد گیمیفیکیشن یا بازی‌وارسازی، مصرف منابع را کاهش دهند.


تکنولوژی‌های مختل کننده
__________________
وضعیت: در حال آزمایش
 شرکت‌های فعال در این حوزه

آمریکا
Joulebug

انگلیس
Waterpebble
 پتانسیل ایجاد اختلال اقتصادی ـ اجتماعی: متوسط
مکتب : اکوـ سوسیوتکنولوژی

نظر خود را وارد نمایید.
نظرات
29/02/1401 05:32 ق.ظ
https://newfasttadalafil.com/ - cialis generic online Cjzvmx Is Keflex A Type Of Penicillin Ihuzcl <a href=https://newfasttadalafil.com/>cialis buy</a> Ujirjh Kamagra Oral Jelly Frankfurt https://newfasttadalafil.com/ - buy online cialis Tkfcus
07/05/1401 08:13 ق.ظ
Jessica'S Pharmacy In Progreso Mexico <a href=https://buycialikonline.com>tadalafil generic vs cialis</a> Propecia With Minoxidil Baldness
27/05/1401 04:48 ق.ظ
Propecia Finasteride Side Effects <a href=http://iverstromectol.com/>ivermectin for dogs</a> Kamagra Oral Jelly At Cvs
07/08/1401 09:51 ب.ظ
missed pills <a href=http://stromectol.autos/>stromectol dosis</a> The irony of that award could hardly have escaped the researchers at the institute
17/08/1401 06:49 ق.ظ
Studies of Asian women who moved to the United States demonstrate a strong environmental cause of breast cancer because the risk of breast cancer increases with the length of time spent in the United States and number of generations who have lived here <a href=http://priligy.me/>buy priligy pills</a>
20/08/1401 08:31 ق.ظ
It s done with a small wand called a transducer that s placed in the vagina <a href=https://nolvadex.one/>tamoxifen brand name</a>
23/08/1401 10:43 ق.ظ
<a href=http://clomid.mom/>what does clomid do</a> iCR dose dependently inhibited the proliferation of estrogen dependent and estrogen independent breast cancer cells due to caspase activation and induction of apoptosis; it reduced invasiveness and enhanced the effects of tamoxifen 77 81
26/08/1401 09:12 ب.ظ
Or, turn the other half into riced cauliflower and freeze for next week <a href=http://lasix.autos/>lasix iv dose</a> 5 pRb SDS PAGE, and then electrically transferred to nitrocellulose membranes
27/08/1401 08:10 ق.ظ
I m also a realist, and in that I m not alone <a href=http://stromectol.ink/>ivermectin pills online</a> Photo by Bill Pugliano Getty Images Merle YLUxZogoqXnC 6 18 2022
29/08/1401 01:07 ب.ظ
These mice can normally develop ADM by 9 weeks of age and PanIN lesions at 8 to 17 months of age, which arise from acinar cells 30 <a href=http://doxycycline.world/>doxycycline 100mg twice a day for covid</a> What are hot flashes
19/09/1401 03:39 ب.ظ
<a href=http://zithromax.one>buy zithromax for chlamydia</a> A growing number of upcoming clinical studies plan to examine the potential anticancer effects of Zometa
19/09/1401 03:56 ب.ظ
Diabetes Care 2002; 25 1709 14 <a href=http://propecias.buzz>finasteride with free viagra</a> This most likely is also due to a synergistic effect of E2 and EGF because 60 of these genes are already induced by E2 or EGF alone but just below the threshold of 1
20/09/1401 02:18 ق.ظ
Prolia chemical name denosumab is a targeted therapy used to treat bone loss in women taking aromatase inhibitors as part of their breast cancer treatment <a href=https://priligy.homes>buy priligy online safe</a>
22/09/1401 07:38 ق.ظ
146 Its biggest advantage over CT is avoidance of ionizing radiation exposure <a href=http://ccialiss.top>generic cialis online</a>
03/11/1401 10:12 ب.ظ
Serious Use Alternative 1 amisulpride and fluvoxamine both increase QTc interval <a href=https://stromectol.skin>stromectol 3mg</a>
06/11/1401 10:12 ق.ظ
<a href=https://vkamagras.cyou>kamagra generic viagra soft flavored 100</a> And to your dog
08/11/1401 06:13 ق.ظ
<a href=https://nolvadex.hair>tamoxifen warnings</a> The Primary Purpose
08/11/1401 09:54 ب.ظ
Do not skip any doses, or stop taking BAXDELA even if you begin to feel better, until you finish your prescribed treatment, unless you have tendon problems, nerve problems, or central nervous system problems see What is the most important information I should know about BAXDELA <a href=http://nolvadex.hair>what is tamoxifen side effects</a>
13/11/1401 07:48 ق.ظ
Got my positive ovulation test today after clomid round <a href=https://propecia.skin>canadian propecia</a> The extremely angry apple cider vinegar blood pressure medicine Huron pulled should i take blood pressure meds before or after exercise blood pressure lower or higher standing up out the scabbard, the white magic light beating on the blade, obviously not ordinary
17/11/1401 01:15 ق.ظ
<a href=http://zithromax.buzz>zithromax dosage for chlamydia</a> Serious Use Alternative 1 ibutilide and ofloxacin both increase QTc interval
17/11/1401 09:10 ق.ظ
Minor 1 minocycline decreases levels of rose hips by increasing elimination <a href=https://brandcialis.best>cialis for daily use</a> In fact, the initial adverse event rate was higher in the treatment arm than in the placebo arm, offsetting a later reduction in risk in the hormone therapy group
24/11/1401 05:57 ق.ظ
<a href=http://clomid.homes>order clomid from india online</a> Primo is a great option for those who want to enjoy a cycle without having to worry about taking additional precautions to minimize and counteract side effects, as it is rumored to be a favorite of many old school bodybuilders
27/11/1401 03:33 ق.ظ
Norat T, Aune D, Chan D, Romaguera D Fruits and vegetables updating the epidemiologic evidence for the WCRF AICR lifestyle recommendations for cancer prevention <a href=https://cialis.makeup>tadalafil cialis from india</a> It has more histamine release than most of the other opioids, which can result in hypotension
28/11/1401 11:50 ب.ظ
<a href=https://priligy.bond>priligy without prescription</a> Jiralerspong, S
05/12/1401 07:23 ق.ظ
<a href=https://buycialis.homes>buy cialis online safely</a> daivonex nitrofurantoin monohydrate macrocrystals However, there is a lot of work and fine tuning to be done before these start shipping to buyers and the general market
06/12/1401 10:10 ب.ظ
<a href=http://buycialis.beauty>canadian pharmacy cialis 20mg</a> After all, Ye Fan is now a cultivator of the dual path fruition
18/12/1401 08:59 ق.ظ
Reactions Weekly 1474, 24 2013 <a href=https://buycialis.hair>buy cialis online without prescription</a> This frequency is within the reported range for other populations despite variation observed among ethnic groups, e
16/02/1402 12:03 ق.ظ
Karlstrom 1993 argued that for cycles stimulated with CC, urinary LH surge leads to better pregnancy outcomes than using a hCG trigger, quoting a study by Martinez 1991 as support for their argument <a href=http://cialiss.hair>cialis online ordering</a>
22/03/1402 05:27 ق.ظ
We owe it to ourselves and we owe it to our patients to get better <a href=http://viagr.mom>typical viagra dose</a>
29/04/1402 11:07 ب.ظ
1988; 14 447 449 <a href=https://cialiss.quest>cheapest cialis</a>
07/05/1402 06:17 ب.ظ
just randomly came across your blog i love it so far <a href=http://levitr.sbs>buy levitra without prescription</a>