e-tagging of humans

شنبه, 8 آبان 1400

برچسب الكترونيكی يا تگها 

 

برچسب الكترونيكی يا تگها

برچسب الكترونيكی يا تگها بر روي اشياء چسبانيده و يا متصل می شوند و بر حسب نوع كاربرد و مشخصات فني دارای تنوع بسياري بوده كه بر همين اساس دارای اشكال مختلفی هستند. امروزه از تكنولوژيهاي مختلفی براي شناسايی، احراز هويت و رديابي افراد استفاده مي شود كه يكي از آنها برچسب الكترونيكی است. ايده به كارگيری برچسب الكترونيكی براي انسانها از جمله نوزادان تازه متولد شده در دنيای تكنولوژی زده امروز، چند سالی است كه مطرح شده است و موافقان و مخالفانی نيز دارد. اين برچسبها می تواند به صورت يك مچبند يا پايبند باشند يا اينكه به شكل يك ميكروچيپ زير پوست قرار گيرند.

 

 

ادامه ی این مقاله را در وبلاگ ما به آدرس زیر مطالعه کنید.

مقاله ی سورنا کد در مورد برچسب الكترونيكی يا تگها

نظر خود را درج نمایید